VIETMAP GPS Tracking

Phiên bản cài đặt - Installer:

Phiên bản này yêu cầu người dùng cần phải cài đặt trước khi sử dụng:

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.14.4.20.rar

Lưu ý: phần mềm này yêu cầu máy phải có Microsoft .NET Framework 4

Phiên bản chạy trực tiếp không cần cài (yêu cầu máy phải có .Net Framework 2.0 trước)

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.12.8.20.rar (mới nhất)

Microsoft .Net framework 2.0, download

Download Từ VietMap
Download Từ Microsoft

Các phiên bản trước đây:

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.13.7.23.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.12.8.20.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.11.3.27.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.11.3.1.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.11.2.22.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.12.31.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.12.8.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.10.26.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.10.11.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.9.19.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.9.3.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.3.2.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.1.20.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.10.1.12.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFMInstaller.2.9.12.25.rar

Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.12.1.10.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.11.3.27.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.11.3.1.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.11.2.22.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.12.31.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.12.8.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.10.11.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.9.19.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.9.3.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.3.2.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.1.20.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.10.1.12.rar
Phần mềm quản lý xe cho PC: VMTFM.2.9.12.25.rar


Thay đổi trong phiên bản 2.13.7.23

Thay đổi trong phiên bản 2.12.8.20

Thay đổi trong phiên bản 2.12.1.10

Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.27

Thay đổi trong phiên bản 2.11.3.1

Thay đổi trong phiên bản 2.11.2.22

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.31

Thay đổi trong phiên bản 2.10.12.8

Thay đổi trong phiên bản 2.10.9.19

Thay đổi trong phiên bản 2.10.3.2

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.20

Thay đổi trong phiên bản 2.10.1.12

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.25

Thay đổi trong phiên bản 2.9.12.5